શું આપનું બાળક ધોરણ 1 થી 5 માં અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે છે.

સનફલાવર હવે લાવે છે આધુનિક ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી ઘરે બેઠા ભણવાની નવી પદ્ધતિ

અમરેલીનું સૌ પ્રથમ પ્લેહાઉસ અને ઈંગ્લીશ મિડીયમ સ્કૂલ ( ર૦૦ર થી )

કોઈપણ સ્કૂલ બાળકોને એકજવાર અભ્યાસ કરાવે છે. જયારે ડીજીટલના માધ્યમ (સ્કેન એન્ડ લર્ન) તથા મોબાઈલ એપ દ્વારા બાળકોને અનેકવાર અભ્યાસ કરાવી ઓનલાઈન ટેસ્ટ અને રીવીઝન દ્વારા બાળકોને પરફેકટ બનાવતી શહેરની એકમાત્ર સ્કૂલ

અન્ય સ્કૂલોની વિચારધારા જયાં પુરી થાય, ત્યાંથી સનફલાવરનું શિક્ષણ શરૂ થાય છે...

શરૂ થતાં નવા સત્રમા પ્રવેશ માટે સવારે ૯ઃ૦૦ થી રઃ૦૦ સુધીમાં રૂબરૂ સંપર્ક કરો

+9428708887

સનફલાવર પ્રિસ્કૂલ, લાઠીરોડ, અમરેલી - 365601

Help Line

+919428708880

Address

Lathiroad, Amreli – 365601

Email

sunflowerpreschool8@gmail.com

Site Design & Hosted By Eskuly Education +919825088887 School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.